एक पावसाळी रात्र

थंड पावसाळी रात्र..

थेंबांचा आवाज

पुन्हा परत शांत